Nhân Vật [GM] CHIENTHAN

Tên: [GM] CHIENTHAN
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-07 22:00:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_11_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2531 ~ 2917 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4351 ~ 5125 (+80%)
Durability 258/86 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 10 (+41%)
Phy. reinforce 287.5 % ~ 342.3 % (+80%)
Mag. reinforce 492.9 % ~ 602.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 267.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 449.4 (+0%)
Durability 218/89 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 31.9 % (+0%)
Mag. reinforce 53.5 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 214.5 (+0%)
Mag. def. pwr. 360.1 (+0%)
Durability 212/89 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 25.7 % (+0%)
Mag. reinforce 43.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 356.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 598.6 (+0%)
Durability 223/90 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 42.1 % (+0%)
Mag. reinforce 70.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+0%)
Mag. def. pwr. 334.5 (+0%)
Durability 209/89 (+0%)
Parry rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 23.9 % (+0%)
Mag. reinforce 40.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 291.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 489.9 (+0%)
Durability 213/90 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 34.4 % (+0%)
Mag. reinforce 57.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 252.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 423.3 (+0%)
Durability 219/89 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 30 % (+0%)
Mag. reinforce 50.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28.5 (+0%)
Mag. absorption 28.5 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.3 (+0%)
Mag. absorption 33.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.9 (+0%)
Mag. absorption 25.9 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_SET_B (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.9 (+0%)
Mag. absorption 25.9 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_HALLOWEEN_HAT_DARK
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E070807_INDEPENDENCE_DAY_YELLOWSTARGOLDFLAG_F
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_SPARTA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
[GM] CHIENTHAN