Nhân Vật BowINT

Tên: BowINT
Level: 110
Guild: LandOfHeroes
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-08 20:41:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SHIELD_11_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 337.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 530.1 (+22%)
Durability 132/102 (+45%)
Blocking rate 21 (+80%)
Phy. reinforce 37.9 % (+80%)
Mag. reinforce 62.1 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_HA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+61%)
Mag. def. pwr. 394.9 (+51%)
Durability 76/99 (+6%)
Parry rate 37 (+58%)
Phy. reinforce 36 % (+61%)
Mag. reinforce 46.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_SA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258.4 (+100%)
Mag. def. pwr. 332 (+61%)
Durability 117/103 (+22%)
Parry rate 38 (+80%)
Phy. reinforce 29 % (+61%)
Mag. reinforce 38 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_BA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 425.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 552.2 (+61%)
Durability 148/105 (+29%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 47.7 % (+80%)
Mag. reinforce 62.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_AA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+100%)
Mag. def. pwr. 308.6 (+61%)
Durability 64/99 (+3%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 27.1 % (+80%)
Mag. reinforce 35.2 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_LA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 348.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 452.1 (+61%)
Durability 48/100 (+6%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 39.1 % (+80%)
Mag. reinforce 50.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_HEAVY_11_FA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 390.4 (+61%)
Durability 101/99 (+3%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 34 % (+80%)
Mag. reinforce 44.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+80%)
Mag. absorption 29.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.4 (+80%)
Mag. absorption 34.4 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+61%)
Mag. absorption 26.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.6 (+80%)
Mag. absorption 26.6 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ADMIRAL_2021_03
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ADMIRAL_2021_03_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ADMIRAL_2021_03_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
BowINT