Nhân Vật CaChep

Tên: CaChep
Level: 110
Guild: Memories
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-09 09:17:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_TBLADE_10_C_RARE (+12)

Seal of Sun
Sắp Xếp: Glavie
Trình Độ: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2605 ~ 3023 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3873 ~ 4409 (+80%)
Durability 207/93 (+0%)
Attack rating 225 (+80%)
Critical 20 (+100%)
Phy. reinforce 279 % ~ 341 % (+80%)
Mag. reinforce 416.6 % ~ 496 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 90
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 290.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 488.1 (+80%)
Durability 223/90 (+6%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 32.7 % (+61%)
Mag. reinforce 55.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 243.5 (+80%)
Mag. def. pwr. 408.6 (+80%)
Durability 242/99 (+51%)
Parry rate 38 (+80%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 650.1 (+80%)
Durability 260/106 (+80%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 43.1 % (+61%)
Mag. reinforce 72.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 235.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 395.8 (+80%)
Durability 245/95 (+32%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 24.7 % (+80%)
Mag. reinforce 41.3 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 330.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 555.7 (+80%)
Durability 245/98 (+41%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 35.3 % (+61%)
Mag. reinforce 59.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+2)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 225.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 378.2 (+80%)
Durability 244/99 (+51%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 31 % (+80%)
Mag. reinforce 52 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.8 (+100%)
Mag. absorption 29.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35 (+80%)
Mag. absorption 35 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+80%)
Mag. absorption 27 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+80%)
Mag. absorption 27 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_DAY_DEATHASSASSIN_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_2017_SAYTAN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_DAY_DEATHASSASSIN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
CaChep