Nhân Vật CuiBap

Tên: CuiBap
Level: 110
Guild: Memories
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-05 19:35:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_11_A (+13)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2479 ~ 2875 (+80%)
Mag. atk. pwr. 3966 ~ 4599 (+80%)
Durability 269/102 (+29%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 12 (+80%)
Phy. reinforce 257.5 % ~ 315.5 % (+80%)
Mag. reinforce 412 % ~ 504.8 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
5884
SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 5884
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 287.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 484.1 (+61%)
Durability 156/92 (+16%)
Parry rate 38 (+61%)
Phy. reinforce 32.7 % (+61%)
Mag. reinforce 54.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 220.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 370.5 (+61%)
Durability 204/93 (+22%)
Parry rate 32 (+61%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 392.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 659.1 (+61%)
Durability 148/92 (+12%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 43.1 % (+61%)
Mag. reinforce 72.7 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+64%)
Mag. def. pwr. 344.2 (+61%)
Durability 263/99 (+48%)
Parry rate 30 (+61%)
Phy. reinforce 24.5 % (+61%)
Mag. reinforce 41.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 313.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 527.7 (+61%)
Durability 190/90 (+0%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 35.3 % (+61%)
Mag. reinforce 59.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 277.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 466.2 (+61%)
Durability 207/92 (+16%)
Parry rate 36 (+61%)
Phy. reinforce 30.7 % (+61%)
Mag. reinforce 51.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.3 (+61%)
Mag. absorption 29.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.3 (+61%)
Mag. absorption 34.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+61%)
Mag. absorption 26.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.8 (+80%)
Mag. absorption 26.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ARABIA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ARABIA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
CuiBap