Nhân Vật Kely

Tên: Kely
Level: 110
Guild: Hello
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-07 15:24:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_11_A (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2470 ~ 2812 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4252 ~ 4935 (+61%)
Durability 163/88 (+19%)
Attack rating 201 (+61%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 263.6 % ~ 313.9 % (+61%)
Mag. reinforce 452 % ~ 552.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_HA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 230.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 491.8 (+61%)
Durability 208/84 (+19%)
Parry rate 38 (+61%)
Phy. reinforce 29.4 % (+61%)
Mag. reinforce 62.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_SA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 184.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 393.5 (+61%)
Durability 185/83 (+19%)
Parry rate 32 (+61%)
Phy. reinforce 23.7 % (+61%)
Mag. reinforce 50.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_BA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 306.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 654.3 (+61%)
Durability 186/84 (+19%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 38.8 % (+61%)
Mag. reinforce 82.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_AA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 171.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 365.4 (+61%)
Durability 201/83 (+19%)
Parry rate 30 (+61%)
Phy. reinforce 22 % (+61%)
Mag. reinforce 47 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_LA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+61%)
Mag. def. pwr. 535.2 (+61%)
Durability 199/84 (+19%)
Parry rate 40 (+61%)
Phy. reinforce 31.7 % (+61%)
Mag. reinforce 67.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_11_FA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 216.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 462.5 (+61%)
Durability 210/84 (+19%)
Parry rate 36 (+61%)
Phy. reinforce 27.7 % (+61%)
Mag. reinforce 59 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28.1 (+61%)
Mag. absorption 28.1 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 32.8 (+61%)
Mag. absorption 32.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.6 (+61%)
Mag. absorption 25.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 25.6 (+61%)
Mag. absorption 25.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_SULTAN_WHITE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATECREW_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_SULTAN_WHITE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Kely