Nhân Vật Kenyeah

Tên: Kenyeah
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-06 18:44:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_11_A (+13)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2527 ~ 2869 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4383 ~ 5073 (+80%)
Durability 260/88 (+16%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 15 (+80%)
Phy. reinforce 263.6 % ~ 313.9 % (+61%)
Mag. reinforce 453.6 % ~ 554.4 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 494.9 (+61%)
Durability 98/93 (+19%)
Parry rate 47 (+83%)
Phy. reinforce 32.7 % (+61%)
Mag. reinforce 54.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 238.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 399.9 (+80%)
Durability 186/95 (+29%)
Parry rate 42 (+90%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_SET_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 392.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 659.1 (+61%)
Durability 159/90 (+0%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 43.1 % (+61%)
Mag. reinforce 72.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_SET_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 219.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 368.5 (+61%)
Durability 153/89 (+0%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 24.5 % (+61%)
Mag. reinforce 41.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_SET_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 320.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 539.5 (+61%)
Durability 179/90 (+0%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 35.5 % (+80%)
Mag. reinforce 59.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 280 (+80%)
Mag. def. pwr. 466.2 (+61%)
Durability 103/95 (+29%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 30.7 % (+61%)
Mag. reinforce 52 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.9 (+80%)
Mag. absorption 29.9 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35 (+80%)
Mag. absorption 35 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.2 (+61%)
Mag. absorption 27.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.3 (+80%)
Mag. absorption 27.3 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_VAMPIRE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Kenyeah