Nhân Vật MID

Tên: MID
Level: 110
Guild: LandOfHeroes
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-01-31 10:48:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_11_A

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1716 ~ 1935 (+61%)
Mag. atk. pwr. 2921 ~ 3358 (+61%)
Durability 265/132 (+19%)
Attack rating 201 (+61%)
Critical 11 (+61%)
Phy. reinforce 250.6 % ~ 282.5 % (+41%)
Mag. reinforce 431.4 % ~ 496 % (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_11_A

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 248.3 (+9%)
Mag. def. pwr. 395.2 (+0%)
Durability 95/96 (+12%)
Blocking rate 16 (+25%)
Phy. reinforce 36.8 % (+3%)
Mag. reinforce 62.2 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224.6 (+67%)
Mag. def. pwr. 363 (+0%)
Durability 89/90 (+3%)
Parry rate 16 (+3%)
Phy. reinforce 32.7 % (+58%)
Mag. reinforce 54.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 173.2 (+3%)
Mag. def. pwr. 303.7 (+77%)
Durability 99/99 (+51%)
Parry rate 15 (+9%)
Phy. reinforce 25.9 % (+16%)
Mag. reinforce 43.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 161.2 (+6%)
Mag. def. pwr. 273.7 (+25%)
Durability 90/90 (+6%)
Parry rate 33 (+70%)
Phy. reinforce 24.4 % (+48%)
Mag. reinforce 40.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239.4 (+29%)
Mag. def. pwr. 396.2 (+3%)
Durability 92/92 (+12%)
Parry rate 19 (+6%)
Phy. reinforce 34.4 % (+0%)
Mag. reinforce 58.2 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.6 (+16%)
Mag. absorption 26.6 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 31.1 (+19%)
Mag. absorption 31 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 24.2 (+19%)
Mag. absorption 24.3 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_SULTAN_WHITE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_BIGATTACHDRESS_2013_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_SPARTA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
MID