Nhân Vật QuangOK

Tên: QuangOK
Level: 110
Guild: LandOfHeroes
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-06 18:14:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_10_C_RARE (+7)

Seal of Sun
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1969 ~ 2174 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3455 ~ 3879 (+61%)
Durability 77/126 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 9 (+22%)
Phy. reinforce 241.7 % ~ 272.5 % (+0%)
Mag. reinforce 418.1 % ~ 480.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 90
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_SHIELD_11_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 337.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 537.6 (+54%)
Durability 98/98 (+25%)
Blocking rate 19 (+61%)
Phy. reinforce 37.2 % (+25%)
Mag. reinforce 62.5 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 275 (+61%)
Mag. def. pwr. 462.5 (+61%)
Durability 113/93 (+19%)
Parry rate 38 (+61%)
Phy. reinforce 32.7 % (+61%)
Mag. reinforce 54.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 220.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 370.5 (+61%)
Durability 121/93 (+19%)
Parry rate 32 (+61%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 366.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 615.9 (+61%)
Durability 129/90 (+0%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 43.1 % (+61%)
Mag. reinforce 71.7 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 204.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 344.2 (+61%)
Durability 175/93 (+19%)
Parry rate 30 (+61%)
Phy. reinforce 24.5 % (+61%)
Mag. reinforce 41.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 299.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 504.1 (+61%)
Durability 208/94 (+19%)
Parry rate 40 (+61%)
Phy. reinforce 35.3 % (+61%)
Mag. reinforce 59.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 256.7 (+38%)
Mag. def. pwr. 430.9 (+38%)
Durability 29/89 (+0%)
Parry rate 36 (+61%)
Phy. reinforce 30.6 % (+54%)
Mag. reinforce 51.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 28.8 (+61%)
Mag. absorption 28.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 33.7 (+61%)
Mag. absorption 33.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26 (+22%)
Mag. absorption 26.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.2 (+61%)
Mag. absorption 26.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_W_SRO_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
QuangOK