Nhân Vật Tibber

Tên: Tibber
Level: 110
Guild: LandOfHeroes
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-08 21:50:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_TBLADE_11_A (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Glavie
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2801 ~ 3232 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4133 ~ 4679 (+61%)
Durability 295/100 (+35%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 16 (+100%)
Phy. reinforce 284.6 % ~ 347.9 % (+80%)
Mag. reinforce 421.8 % ~ 502.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_SET_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 498.9 (+80%)
Durability 155/89 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 32.9 % (+80%)
Mag. reinforce 54.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 396.6 (+61%)
Durability 191/89 (+0%)
Parry rate 37 (+77%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_SET_A (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 392.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 659.1 (+61%)
Durability 162/90 (+0%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 43.1 % (+61%)
Mag. reinforce 72.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 219.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 373.1 (+90%)
Durability 222/102 (+67%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 24.5 % (+61%)
Mag. reinforce 41.6 % (+90%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 323.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 539.5 (+61%)
Durability 295/99 (+45%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 35.3 % (+61%)
Mag. reinforce 59.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 277.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 466.2 (+61%)
Durability 275/93 (+19%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 30.7 % (+61%)
Mag. reinforce 51.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.7 (+80%)
Mag. absorption 29.7 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.7 (+80%)
Mag. absorption 34.7 (+87%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+80%)
Mag. absorption 27 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.1 (+100%)
Mag. absorption 26.9 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_M_TRADE_SKIP_HUNTER_05

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 100
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_WARSENATOR_DRESS
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_WARSENATOR_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_WARSENATOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Tibber