Nhân Vật Trx

Tên: Trx
Level: 110
Guild: Heroes
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-08 21:26:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_11_A (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2470 ~ 2812 (+61%)
Mag. atk. pwr. 4285 ~ 4975 (+80%)
Durability 255/85 (+0%)
Attack rating 201 (+61%)
Critical 15 (+80%)
Phy. reinforce 261.6 % ~ 311.4 % (+41%)
Mag. reinforce 455.3 % ~ 556.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 490.6 (+41%)
Durability 182/91 (+12%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 32.9 % (+74%)
Mag. reinforce 54.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 238.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 396.6 (+61%)
Durability 270/91 (+9%)
Parry rate 38 (+80%)
Phy. reinforce 26.4 % (+61%)
Mag. reinforce 44.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 380.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 639 (+41%)
Durability 197/94 (+19%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 42.8 % (+41%)
Mag. reinforce 72.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 219.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 368.5 (+61%)
Durability 195/90 (+3%)
Parry rate 30 (+61%)
Phy. reinforce 24.7 % (+77%)
Mag. reinforce 40.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 311.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 523 (+41%)
Durability 198/93 (+16%)
Parry rate 40 (+61%)
Phy. reinforce 35 % (+41%)
Mag. reinforce 58.3 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+12)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 286.1 (+80%)
Mag. def. pwr. 476.4 (+61%)
Durability 276/93 (+19%)
Parry rate 36 (+61%)
Phy. reinforce 30.7 % (+61%)
Mag. reinforce 52 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 29.6 (+61%)
Mag. absorption 29.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 34.6 (+61%)
Mag. absorption 34.7 (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27 (+87%)
Mag. absorption 26.9 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+11)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 26.7 (+22%)
Mag. absorption 26.9 (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_M_TRADE_SKIP_HUNTER_05

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 100
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_CT_M_GHOST_CAPTAIN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_GOLDDRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Trx