Nhân Vật Varus

Tên: Varus
Level: 110
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-02-08 22:25:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_11_A (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2606 ~ 2951 (+83%)
Mag. atk. pwr. 4487 ~ 5179 (+83%)
Durability 245/100 (+83%)
Attack rating 230 (+83%)
Critical 15 (+83%)
Phy. reinforce 265.9 % ~ 316.6 % (+83%)
Mag. reinforce 455.9 % ~ 557.2 % (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_HA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 315.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 531.3 (+80%)
Durability 286/105 (+80%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 32.9 % (+80%)
Mag. reinforce 55.3 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_SA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 253.9 (+80%)
Mag. def. pwr. 426 (+80%)
Durability 286/105 (+80%)
Parry rate 38 (+80%)
Phy. reinforce 26.6 % (+80%)
Mag. reinforce 44.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_BA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 421.6 (+80%)
Mag. def. pwr. 707.7 (+80%)
Durability 285/106 (+80%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 43.5 % (+80%)
Mag. reinforce 72.9 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_AA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 235.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 395.8 (+80%)
Durability 293/105 (+80%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 24.7 % (+80%)
Mag. reinforce 41.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_LA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 344.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 579.3 (+80%)
Durability 301/106 (+80%)
Parry rate 47 (+80%)
Phy. reinforce 35.5 % (+80%)
Mag. reinforce 59.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_11_FA_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 11 degrees


Phy. def. pwr. 298.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 500.6 (+80%)
Durability 291/105 (+80%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 31 % (+80%)
Mag. reinforce 52 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_11_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 30.4 (+83%)
Mag. absorption 30.4 (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_11_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 35.6 (+83%)
Mag. absorption 35.6 (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+83%)
Mag. absorption 27.7 (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_11_A_RARE (+14)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 11 degrees


Phy. absorption 27.7 (+83%)
Mag. absorption 27.7 (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 101
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ADMIRAL_2021_03_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ADMIRAL_2021_03_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ADMIRAL_2021_03
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Varus